BADANIA LABORATORYJNE

Zakres badań:

Analiza makroskopowa gruntu (określenie rodzaju i nazwy gruntu, stanu gruntu, barwy, wilgotności oraz zawartość węglanu wapnia). Analiza sitowa (oznaczenie współczynnika wodoprzepuszczalności oraz wskaźnika różnoziarnistości uziarnienia)
Analiza areometryczna (oznaczania zawartości cząstek frakcji iłowej i pyłowej).
Oznaczenie kapilarności biernej Hkb.
Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
Oznaczenie wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego metodą Proctora.
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie próbek stabilizacji i betonu.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu metodą Proctora.
Wykonywanie badań granicy płynności gruntu w skład którego wchodzą oznaczenie wilgotności naturalnej, granicy plastyczności, granicy płynności, stopnia plastyczności, wskaźnika plastyczności.

Wszystkie badania laboratoryjne wykonywane są w specjalistycznych laboratoriach geologicznych